Sunday, 4 November 2012

PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

DEFINISI BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

♦DEFINISI BIMBINGAN
-Bimbingan merupakan proses membantu individu membuat keputusan yang penting di dalam hidupnya yang akan mempengaruhi kehidupannya (Gladding, 2000).
-Bimbingan ialah proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia disekelilingnya supaya ia boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada dengan sepenuhnya (Suradi, 1997).
-Menurut Shetzer & Stone (1971) : “bimbingan sebagai proses menolong individu untuk memahami dirinya dan alam sekelilingnya. “
-Bimbingan : memberikan perkhidmatan kepada orang yang normal,
-Proses :  menunjukkan satu usaha yang berterusan dan banyak langkah yang terlibat untuk mencapai matlamatnya,
-Menolong : membantu, assisting dan availing. Memahami diri : memahami individu, memahami identiti peribadi sendiri
-Alam sekeliling : manusia di sekelilingnya, peluang-peluang pekerjaan dan seumpamanya.

RUMUSAN
-Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberi kepada pelajar-pelajar biasa atau normal yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan mental, sosial, intelek, fizikal, emosi, kejiwaan dan kerohaniaan.
-Proses yang mengakibatkan pembentukan matlamat dan nilai hidup individu itu sehingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar diambil pada masa sekarang dan pada masa depan.

DEFINISI KAUNSELING

-Kaunseling merupakan satu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien.
                                                                                                (AKTA KAUNSELOR, 1998)
§  Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa perkara penting iaitu :
§  Kaunseling adalah profesion
§  Kaunseling berkaitan dengan kesejahteraan, pertumbuhan personal, kerjaya, patalogi.
§  Kaunseling dijalankan ke atas individu yang yang berfungsi penuh dan mempunyai masalah.
§  Kaunseling berasaskan teori
§  Kaunseling adalah proses yang melibatkan perkembangan dan intervensi
§  Kaunseling mempunyai pelbagai kepakaran

DEFINISI PSIKOTERAPI
§  Secara tradisional berfokus kepada masalah serius yang berhubung dengan intrapsychic, internal, isu-isu personal dan konflik.
§  Ciri-ciri psikoterapi secara tradisional adalah:
§  Memberi penekanan kepada masa lampau
§  Celik akal
§  Terapi bertindak sebagai pakar

§  Psikiatri/psikologi klinikal menggunakan istilah ‘psikoterapi’
§  Terdapat beberapa perbezaan di antara kaunseling dan psikoterapi iaitu :
§  Psikoterapi melibatkan hubungan jangka panjang iaitu 20-40 sesi (6 bulan hingga 2 tahun) berfokus kepada reconstructive change; kaunseling melibatkan hubungan jangka pendek iaitu 8-12 sesi (kurang dari 6 bulan) yang berfokus kepada resolusi perkembangan dan masalah yang timbul pada masa itu.
§  Psikoterapi melibatkan pesakit yang berada di setting (outpatient and inpatient) yang melibatkan penempatan seperti hospital sakit jiwa
§  Kaunseling diberikan kepada outpatient settings (sekolah dan agensi)

PERBEZAAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

§  Bimbingan membantu individu membuat pilihan menurut nilai dirinya, manakala kaunseling membantu individu membuat perubahan.
§  Di awalnya, bimbingan berlaku di sekolah, iaitu, guru membantu pelajar membuat keputusan (vokasional/bidang pengajian). Kini, bimbingan adalah satu bahagian dari keseluruhan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
PERBEZAAN KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

KAUNSELING
FOKUS: Perkembangan: memupuk kemahiran daya tindak (coping skill) untuk memudahkan perkembangan dan percegahan masalah.
MASALAH KLIEN: Klien di selubungi masalah seperti masalah perhubungan kerjaya –memerlukan pertolongan.
MATLAMAT: Lebih kepada matlamat jangka pendek.
PENDEKATAN:Strategi kaunseling
SETTING: Pelbagai: sekolah, pusat agama klinik kesihatan mental.
PSIKOTERAPI
FOKUS: Remediatif( fokus membantu klien menyelesaikan masalah yang muncul (anxiety, depresson)
MASALAH KLIEN: Masalah klien komplek perlukan prosedur diagnosis.
MATLAMAT: Fokus matlamat jangka pendek/panjang.
PENDEKATAN: Pendekatan psikoteraputik, strategi yang melibatkan proses sedar dan tidak sedar.
SETTING: Pusat kesihatan mental/ hospital.

PERBEZAAN MENOLONG YANG FORMAL DAN TIDAK FORMAL

F Kaunselor perlu mengekalkan darjah objektivitinya iaitu kaunselor secara langsung tidak terlibat dengan kehidupan klien.
F Kaunselor dilindungi dengan kod etika seperti American Counseling Association (ACA)
F Perlu mahir menggunakan emosi dan berpengalaman.
F Penggunaan teknik dan strategi kaunseling dan berkebolehan menggunakannya untuk pertumbuhan klien.

KAUNSELING SEBAGAI PROFESION MENOLONG;
Manusia memerlukan kaunseling kerana:

F Manusia adalah spesis yang paling lemah sejak lahir
F Manusia berpotensi besar untuk pertumbuhan dan perkembangan
F Manusia mempunyai kemahiran komunikasi yang amat baik, kemahiran yang membolehkan mereka meluahkan pemikiran secara teliti kepada individu lain, dapat menuturkannya melalui bahasa yang difahami oleh pihak lain, merekod, menghantar dan menerima maklumat.
F Individu berbeza di antara satu sama lain
F Manusia memanipulasi dan dimanipulasi oleh persekitaran mereka.
F Manusia memahami masa lepas dan masa akan datang.
F Manusia mempunyai kebolehan untuk mena’kul dan mendapat celik akal.

PERBANDINGAN DI ANTARA PROFESIONAL KESIHATAN MENTAL YANG LAIN

KAUNSELOR
F Mempunyai kelayakan profesional dan latihan
F mengikut kelayakan yang diiktiraf Accreditation for Counseling and Related Educational Programs (CACREP)
F  kaunselor perlu mengambil peperiksaan untuk menjadi National Certified Counselor (NCC) yang ditawarkan oleh National Board for Certified Counselors (NBCC)

F GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
F Guru bimbingan dan kaunseling mempunyai kepakaran tentang perkembangan pelajar serta mempunyai latar belakang pendidikan kaunseling seperti Sarjana Muda dan Sarjana dalam bidang kaunseling.

PSIKOLOGIS
-Psikologis menjalankan tugas di banyak  setting pekerjaan seperti di hospital, agensi swasta, perundingan dan agensi kesihatan mental.
-pertubuhan : American Psychological
     Association (www.apa.com)

PSIKOLOGI KLINIKAL
F Individu yang mempunyai latar belakang yang mantap di dalam bidang sains, teori dan praktis.
F Membantu meringankan masalah salah suai (maladjustment) dan meningkatkan kesejahteraan psikologi seseorang.
F Perlu memperolehi APA – akreditasi program kedoktoran dalam psikologi klinikal serta lengkap mengikut badan pengiktirafan.

PEKERJA SOSIAL
F Memiliki latar belakang pendidikan social works
F Pekerja sosial kini menawarkan kaunseling dan psikoterapi kepada pelbagai jenis klien dalam pelbagai setting seperti perkhidmatan kebajikan kanak-kanak, jabatan kerajaan, swasta dan hospital.
F Tidak terlatih di dalam kaunseling kerjaya, teknik-teknik penilaian dan kaedah kajian kuantitatif
F Pekerja sosial perlu menjalani latihan mendapatkan Licensed Clinical Social Worker (LCSW).
1 comment: